Protocol d’actuació per lesió

Protocol d’actuació en cas d’accident o lesió.

PAS1: Informar a l’entrenador responsable de l’activitat, per a que avisi a la DT i us faciliti el telèfon de l’asseguradora.

PAS2: Trucar a l’asseguradora i concertar el centre d’assitència. En cas de necessitar ambulància urgent també s’ha de concertar al mateix número de telèfon 24h.

PAS3: Enviar un e-mail (sinistres@cbcappont.cat) o omplenar formulari de lesió, prèviament a ser atès al centre mèdic amb les dades següents:

1. Nom del jugador/a.
2. DNI del jugador/a.
3. Data d’ocurrència.
4. Hora d’ocurrència.
5. Lloc d’ocurrència (Pavelló i Província).
6. Tipus de comunicat (urgències 20€, ambulatori 8€)
7. Tipus d’esdeveniment (partit o entrenament)
8. Danys soferts del jugador/a (descriure part del cos detalladament, p.ex.: contusió en el dit índex de la mà dreta.)
8. Telèfon i e-mail del pare/mare/tutor/a.
10. Lloc on serà atès.

PAS4: Enviar el document mèdic que proporcionarà la DT, signat pel jugador abans de 7 dies de l’ocurrència dels fets. E-mail (sinistres@unifedesport.com).

*El Club no generarà cap document mèdic per una lesió que no s’hagi fet en la competició esportiva del club (partit/entrenaments), ni generarà cap documents d’una lesió passades 48h des de l’ocurrència de la mateixa.

*Només en cas d’URGÈNCIA CLÍNICA VITAL es donarà cobertura sense haver comunicat l’accident prèviament.

*Totes les necessitats mèdiques seran cobertes per la mútua, només tindrà un cost pel jugador/a la generació del parte d’accident (8€ o 20€).